Volume 3,Issue 4,2018 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Cyberspace Resources Surveying and Mapping: The Concepts and Technologies
  GUO Li, CAO Yanan, SU Majing, SHANG Yanmin, ZHU Yujia, ZHANG Peng and ZHOU Chuan
  Published August 1, 2018
  2018,3(4):1-14 [Abstract]  [View PDF(938.62 K)]
  
Geolocation For Multi-Interface Routers
  ZHU Jinyu, ZHANG Yu, ZENG Liangwei, YU Zhuoxun and ZHANG Hongli
  Published August 1, 2018
  2018,3(4):15-24 [Abstract]  [View PDF(1.21 M)]
  
IoT Device Recognition Framework based on Web search
  ZOU Yuchi, LIU Song, YU Nan, ZHU Hongsong, SUN Limin, LI Hong and WANG Xu
  Published August 1, 2018
  2018,3(4):25-40 [Abstract]  [View PDF(2.30 M)]
  
A Web Proxy Detection Method based on Multiple Feature Analysis
  CHEN Zhipeng, ZHANG Peng, HUANG Caiyun, LIU Qingyun and XING Lichao
  Published August 1, 2018
  2018,3(4):41-53 [Abstract]  [View PDF(1.20 M)]
  
Android Malware Detection Based on Multi-feature Fusion
  WANG Yong, CAI Jianyu, MENG Chun, LIU Zhenyan and XUE Jingfeng
  Published August 1, 2018
  2018,3(4):54-62 [Abstract]  [View PDF(1.64 M)]
  
Cyberspace Map Tightly Coupled with Geographical Space
  ZHANG Long, ZHOU Yang, SHI Qunshan, LUO Xiangyang and ZHAO Haipeng
  Published August 1, 2018
  2018,3(4):63-72 [Abstract]  [View PDF(1.22 M)]