Volume 5,Issue 2,2020 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

前言
  韩冀中,陶建华,陆哲明,陈恺
  Published April 18, 2020
  2020,5(2):0 [Abstract]  [View PDF(125.30 K)]
  
A Survey of Audiovisual Deepfake Detection Techniques
  LIANG Ruigang, LV Peizhuo, ZHAO Yue, CHEN Peng, XING Hao, ZHANG Yingjun, HAN Jizhong, He Ran, ZHAO Xianfeng, LI Ming and CHEN Kai
  Published April 18, 2020
  2020,5(2):1-17 [Abstract]  [View PDF(860.49 K)]
  
A Survey of Face Anti-Spoofing
  LU Ziqian, LU Zheming, SHEN Fengli and WANG Zonghui
  Published April 18, 2020
  2020,5(2):18-27 [Abstract]  [View PDF(3.48 M)]
  
Development and Challenge of Speech Forgery and Detection
  TAO Jianhua, FU Ruibo, YI Jiangyan, WANG Chenglong and Wang Tao
  Published April 18, 2020
  2020,5(2):28-38 [Abstract]  [View PDF(432.64 K)]
  
A Brief Introduction to Visual Adversarial Samples
  WANG Wei, DONG Jing, HE Ziwen and SUN Zhenan
  Published April 18, 2020
  2020,5(2):39-48 [Abstract]  [View PDF(1.66 M)]
  
A Method for Detecting Human-face-tampered Videos based on Interframe Difference
  ZHANG Yixuan, LI Gen, CAO Yun and ZHAO Xianfeng
  Published April 18, 2020
  2020,5(2):49-72 [Abstract]  [View PDF(4.60 M)]
  
Forged Facial Video Detection Based on Global Temporal and Local Spatial Feature
  CHEN Peng, LIANG Tao, LIU Jin, DAI Jiao and HAN Jizhong
  Published April 18, 2020
  2020,5(2):73-83 [Abstract]  [View PDF(2.37 M)]
  
A Deepfakes detection technique based on two-stream network
  LI Xurong and YU Kun
  Published April 18, 2020
  2020,5(2):84-91 [Abstract]  [View PDF(2.47 M)]