Volume 5,Issue 5,2020 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Research on Mutator Strategy-aware Parallel Fuzzing
  ZOU Yanyan, ZOU Wei, YIN Jiawei, HUO Wei, YANG Meifang, SUN Dandan and SHI Ji
  Published 10月 18日, 2020
  2020,5(5):1-16 [Abstract]  [View PDF(1013.11 K)]
  
Semantic-aware Security Check Detection Method
  FANG Yutong, LIU Hongyi, LI Jingwei and WEN Weiping
  Published 10月 18日, 2020
  2020,5(5):17-29 [Abstract]  [View PDF(1.25 M)]
  
A System Audit Log Compression Method based on Taint Tracking
  BEN Yongming, HAN Yanni, An Wei and Xu Zhen
  Published 10月 18日, 2020
  2020,5(5):30-42 [Abstract]  [View PDF(1.28 M)]
  
BinaryFace: the Model of Face Template Protection based on CNN
  ZHAO Chenghui, LI Yong and ZHANG Zhenjiang
  Published 10月 18日, 2020
  2020,5(5):43-55 [Abstract]  [View PDF(2.29 M)]
  
Knowledge Graph for Cyberspace Security Intelligence: A Survey
  DONG Cong, JIANG Bo, LU Zhigang, LIU Baoxu, LI Ning, MA Pingchuan, JIANG Zhengwei and LIU Junrong
  Published 10月 18日, 2020
  2020,5(5):56-76 [Abstract]  [View PDF(715.87 K)]
  
A Survey on Multi-Variant Execution Security Defense Technology
  YAO Dong, ZHANG Zheng, ZHANG Gaofei, LIU Hao, PAN Chuanxing and WU Jiangxing
  Published 10月 18日, 2020
  2020,5(5):77-94 [Abstract]  [View PDF(1.96 M)]
  
A Survey on Paraphrase Identification Technology
  LI Boxin, LI Peng, QI Baoyuan, WANG Bin and WANG Lihong
  Published 10月 18日, 2020
  2020,5(5):95-109 [Abstract]  [View PDF(685.70 K)]
  
Three-dimensional model information hiding algorithm based on distance feature and volume integral invariant
  REN Shuai, SU Dongxu, XU Zhenchao, FAN Aoxiong and ZHANG Tao
  Published 10月 18日, 2020
  2020,5(5):110-120 [Abstract]  [View PDF(2.74 M)]
  
A Survey of Security in Content Centric Networking
  ZHU Dali, LIANG Jie, LI Ting, ZHANG Hangsheng, GENG Liru, WU Di, ZHANG Tiankui and LIU Yinlong
  Published 10月 18日, 2020
  2020,5(5):121-143 [Abstract]  [View PDF(1006.43 K)]
  
Android Privacy Leak Detection Method Based on Static Taint Analysis
  HU Yingjie, ZHANG Linlin, ZHAO Kai, FANG Wenbo and YU Yuaner
  Published 10月 18日, 2020
  2020,5(5):144-151 [Abstract]  [View PDF(694.81 K)]