Volume 6,Issue 1,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Automatic Data Generation of DNS-Based Exfiltration for AI-Model Training
  FENG Lin, CUI Xiang, WANG Zhongru, GAN Ruiling, DIAO Jiawen, HAN Dongxu and JIANG Hai
  Published January 18, 2021
  2021,6(1):1-16 [Abstract]  [View PDF(2.06 M)]
  
DDoS detection and mitigation Framework in SDN
  JIA Kun, WANG Junnan and LIU Feng
  Published January 18, 2021
  2021,6(1):17-31 [Abstract]  [View PDF(1.12 M)]
  
Research on MOOC Cheating Detection Based on Deep Learning
  WAN Ziyun, CHEN Shiwei, QIN Bin, NIE Wei and XU Ming
  Published January 18, 2021
  2021,6(1):32-39 [Abstract]  [View PDF(913.81 K)]
  
Powershell malware detection method based on features combination
  LIU Yue, LIU Baoxu, ZHAO Zihao, LIU Chaoge, WANG Xiaoxi and WU Xianda
  Published January 18, 2021
  2021,6(1):40-53 [Abstract]  [View PDF(2.56 M)]
  
Cross domain authentication and key agreement protocol based on blockchain in edge computing environment
  ZHANG Jinhua, LI Xiaowei, ZENG Xin, ZHAO Yuqin, DUAN Ran and YANG Dengqi
  Published January 18, 2021
  2021,6(1):54-61 [Abstract]  [View PDF(839.89 K)]
  
Cybersecurity Talents Intelligent Evaluation Based on Bayesian Knowledge Tracing Model
  ZHANG Fangjiao, ZHAO Jianjun, LIU Xinyu, WANG Xiaolei, LIU Qixu and CUI Xiang
  Published January 18, 2021
  2021,6(1):62-77 [Abstract]  [View PDF(1.39 M)]
  
Secure computing outsourcing scheme for polynomial with privacy protection based on blockchain
  GUO Zhen, ZHANG Yin, AN Fanglin, ZHAO Kejie, ZHANG Wenjie and YE Jun
  Published January 18, 2021
  2021,6(1):78-89 [Abstract]  [View PDF(888.42 K)]