Volume 6,Issue 6,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

前言
  曹元,田静,叶靖
  Published November 18, 2021
  2021,6(6):0 [Abstract]  [View PDF(151.39 K)]
  
The Survey of Post-quantum Cryptography Hardware Implementation
  CAO Yuan, LU Xu, WU Yanze, XIE Haodong, QIAO Yunkai, YAO Enyi, CHEN Shuai, YE Jing
  Published November 18, 2021
  2021,6(6):1-16 [Abstract]  [View PDF(671.96 K)]
  
High-Speed and Configurable FPGA implementation of the Key Generation for Leighton-Micali Signature Protocol
  HU Xiao, SONG Yifeng, WANG Wenhao, TIAN Jing
  Published November 18, 2021
  2021,6(6):17-31 [Abstract]  [View PDF(1.13 M)]
  
Design of High-Speed and High-Efficiency SHA-3 Hardware Unit for Post-Quantum Cryptography
  LIU Dongsheng, CHEN Yong, XIONG Siqi, YANG Shuo, HU Ang
  Published November 18, 2021
  2021,6(6):32-39 [Abstract]  [View PDF(915.20 K)]
  
Efficient Hardware Implementation of MLWE Lattice Based Cryptography
  CUI Yijun, YAO Kan, NI Ziying, WANG Chenghua, LIU Weiqiang
  Published November 18, 2021
  2021,6(6):40-50 [Abstract]  [View PDF(719.51 K)]
  
Optimization Space Exploration of Hardware Design for CRYSTAL-KYBER
  MU Jianan, ZHAO Yixuan, YAN Han, SONG Jinfeng, YE Jing, LI Huawei, LI Xiaowei
  Published November 18, 2021
  2021,6(6):51-63 [Abstract]  [View PDF(1.09 M)]
  
Lattice-based Efficient Range Proofs
  HU Chunya
  Published November 18, 2021
  2021,6(6):64-78 [Abstract]  [View PDF(502.54 K)]
  
The Efficient Key Encapsulation Algorithm from the Lattice Trapdoor
  TAN Gaosheng, ZHANG Rui, JIANG Ziming, SUN Shuo
  Published November 18, 2021
  2021,6(6):79-91 [Abstract]  [View PDF(874.31 K)]
  
On the w-coordinates of Montgomery Model in Isogeny-based Cryptography
  TAO Zheng, HU Zhi
  Published November 18, 2021
  2021,6(6):92-101 [Abstract]  [View PDF(456.38 K)]