Volume 7,Issue 1,2022 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Survey of Cyber Threat Intelligence Mining Based on Open Source Information Platform
  CUI Lin, YANG Libin, HE Qinglin, WANG Menghan, MA Jianfeng
  Published January 18, 2022
  2022,7(1):1-26 [Abstract]  [View PDF(668.08 K)]
  
Security Requirements and Evaluation Framework for Internet Information Service Content
  WANG Yuhang, GUO Tao, ZHANG Xiaodan, MENG Dan, HANG Jizhong, ZHOU Xi
  Published January 18, 2022
  2022,7(1):27-39 [Abstract]  [View PDF(638.15 K)]
  
A Survey of Recent Advances in Data-Driven Event Prediction Research
  LI Zhipeng, YANG Yangzhao, LIAO Yong, YU Nenghai, WU Zhe, XIE Haiyong, SHI Jun, ZENG Xi
  Published January 18, 2022
  2022,7(1):40-55 [Abstract]  [View PDF(812.92 K)]
  
Attack and Improvement of an Authentication Scheme Based on Reversible Data Hiding
  WANG Hong, HUANG Fangjun
  Published January 18, 2022
  2022,7(1):56-65 [Abstract]  [View PDF(800.05 K)]
  
Attack Deep Learning on Graphs: A Survey
  REN Yizhi, LI Zelong, YUAN Lifeng, ZHANG Zhen, ZHU Yani, WU Guohua
  Published January 18, 2022
  2022,7(1):66-83 [Abstract]  [View PDF(806.24 K)]
  
Anomaly Subgraph Identification Algorithm based on Non-peer Relationship in Directed Network
  SHI Haoran, JI Lixin, LIU Shuxin, Zhang Yiming
  Published January 18, 2022
  2022,7(1):84-99 [Abstract]  [View PDF(1.00 M)]
  
Reviews on the Attack and Defense Methods of Voice Adversarial Examples
  WEI Chunyu, SUN Meng, ZOU Xia, ZHANG Xiongwei
  Published January 18, 2022
  2022,7(1):100-113 [Abstract]  [View PDF(788.91 K)]
  
Security Data Prefetching Scheme Based on Boundary Detection
  LIN Changqing, TIAN Xin, HOU Rui, MENG Dan
  Published January 18, 2022
  2022,7(1):114-125 [Abstract]  [View PDF(1.21 M)]
  
A Review of Speech Adversarial Attack and Defense Methods
  XU Dongwei, FANG Ruochen, JIANG Bin, XUAN Qi
  Published January 18, 2022
  2022,7(1):126-144 [Abstract]  [View PDF(1.11 M)]
  
Defense of Traffic Classifiers based on Convolutional Networks against Adversarial Examples
  WANG Bin, GUO Yankai, QIAN Yaguan, WANG Jiamin, WANG Xing, GU Zhaoquan
  Published January 18, 2022
  2022,7(1):145-156 [Abstract]  [View PDF(1.34 M)]