Volume 6,Issue 5,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

前言
  Published September 18, 2021
  2021,6(5):0 [Abstract]  [View PDF(156.75 K)]
  
Heterogeneous Information Network based Recommender Systems: a survey
  LIU Jiawei, SHI Chuan, YANG Cheng, Philip S. Yu
  Published September 18, 2021
  2021,6(5):1-16 [Abstract]  [View PDF(2.72 M)]
  
Survey of Collaborative Filtering Recommender Systems
  ZHAO Junyi, ZHUANG Fuzhen, AO Xiang, HE Qing, JIANG Huiqin, MA Ling
  Published September 18, 2021
  2021,6(5):17-34 [Abstract]  [View PDF(1.11 M)]
  
Knowledge-enhanced Recommender Systems: A Survey and Prospect
  YANG Deqing, XIA Xi, YE Lin, XUE Lyuxin, XIAO Yanghua
  Published September 18, 2021
  2021,6(5):35-51 [Abstract]  [View PDF(1.23 M)]
  
Details Matter: Revisiting Experimental Settings in Recommender Systems
  SHI Shaoyun, WANG Chenyang, MA Weizhi, ZHANG Min, LIU Yiqun, MA Shaoping
  Published September 18, 2021
  2021,6(5):52-67 [Abstract]  [View PDF(1.07 M)]
  
Modeling User Preference for Personalized Conversational Recommendation
  SHANG Chenzhan, ZHAO Xin
  Published September 18, 2021
  2021,6(5):68-76 [Abstract]  [View PDF(556.72 K)]
  
Deep learning recommender system based on tensor decomposition of meta-paths of heterogeneous information networks
  XU Ronghai, WANG Changdong
  Published September 18, 2021
  2021,6(5):77-87 [Abstract]  [View PDF(2.13 M)]
  
Adversarial Sampling for Social Recommender
  ZHAO Yu, GUO Guibing, JIANG Linying
  Published September 18, 2021
  2021,6(5):88-98 [Abstract]  [View PDF(552.42 K)]
  
A Faster Optimization Mechanism for Large-scale Graph Recommendation Models
  YANG Zhengyi, WU Bin, WANG Xiang, HE Xiangnan
  Published September 18, 2021
  2021,6(5):99-109 [Abstract]  [View PDF(445.87 K)]
  
Tri-task Variational Autoencoder for Modeling of Biased and Unbiased Unary Feedback in Recommender Systems
  LIN Zinan, LIU Dugang, PAN Weike, MING Zhong
  Published September 18, 2021
  2021,6(5):110-127 [Abstract]  [View PDF(803.01 K)]
  
Research on Interpretability of Recommendation System based on Text Attention Mechanism
  ZHU Rui, LIU Bulou, LIU Yiyu, ZOU Xinyu, LI Chenliang
  Published September 18, 2021
  2021,6(5):128-143 [Abstract]  [View PDF(2.11 M)]
  
Recommendation model based on fine-grained feature interaction
  YANG Zhenyu, LIU Guojing, WANG Yu
  Published September 18, 2021
  2021,6(5):144-155 [Abstract]  [View PDF(2.57 M)]
  
Trust Evaluation of News Recommendation Algorithms
  LIU Zongzhen, ZHANG Xiaodan, GUO Tao, GE Jingguo, ZHOU Xi, WANG Yuhang, CHEN Jiadi, LV Honglei, LIN Junyu
  Published September 18, 2021
  2021,6(5):156-168 [Abstract]  [View PDF(709.30 K)]
  
Time-Aware Hierarchical Self-Attention Networks for User Intent Prediction on E-Commerce Platforms
  WANG Senzhang, LIU Yi, ZHANG Jiaqiang, YIN Chengyu
  Published September 18, 2021
  2021,6(5):169-180 [Abstract]  [View PDF(2.39 M)]
  
Fashion Graph-enhanced Personalized Complementary Clothing Recommendation
  SHI Jinwan, SONG Xuemeng, LIU Zixin, NIE Liqiang
  Published September 18, 2021
  2021,6(5):181-198 [Abstract]  [View PDF(2.96 M)]
  
The Method for Identifying the Conversation Responding Relationships using Graph Representation Learning
  LIANG Yongming, TIAN Tian, YANG Xiaoyu, ZHANG Xi, QIU Lirong
  Published September 18, 2021
  2021,6(5):199-214 [Abstract]  [View PDF(1.21 M)]